نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا کشاورز

مرتبه علمی:استاد

زمینه تحقیقاتی: اپتیک غیرخطی- ادوات فوتونیکی-طراحی سیتم های لیزری و اپتیکی- انتشار امواج- سالیتونهای نوری- فیبرهای نوری- بلورهای فوتونیکی- بلورهای مایع- نانوفیزیک- نانو فوتونیک- فرامواد-سنسورهای نوری

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک،

کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱

پست الکترونیک:keshavarz[@]‎sutech.ac.ir