دکتر عليرضا کشاورز(Ph.D)

استاد دانشکده فیزیک

تخصص: فوتونیک، اپتیک و لیزر

تلفن: ۳۷۳۴۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی: ۲۹۰۹ 

پست الکترونیکی:  keshavarz@sutech.ac.ir

 

0