نام و نام خانوادگی: دکتر محمد جواد کریمی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:فیزیک ماده چگال-نانوساختارهای کوانتومی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱

پست الکترونیک:karimi[@]‎sutech.ac.ir