دکتر غلامرضا هنرآسا

​تخصص: لیزرهای حالت جامد و اپتیک کوانتومی

رایانامه:honarasa@sutech.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۱۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۷۵۸

 

شماره تمرین های فیزیک ۱

فصل ۱: ۱، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۴، ۵۳

فصل ۲: ۱، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴، ۳۷، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۲، ۵۴، ۵۸، ۶۱،۶۳، ۷۴، ۱۰۱

فصل ۳: ۶، ۱۵، ۲۳، ۲۸، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۴۴، ۵۵، ۶۴، ۶۹

فصل ۴: ۱۵،۲۰،۳۰، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۴۵، ۴۸، ۴۹،۵۰، ۵۳، ۵۵، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۱، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۸۱، ۸۲

فصل ۵: ۴، ۷، ۱۲، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۴۱، ۴۳، ۴۶، ۴۹، ۵۳، ۵۶، ۵۸، ۶۱، ۶۳، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۱، ۷۳، ۷۶، ۷۸، ۸۲

فصل ۶: ۱، ۵، ۹، ۱۱، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۵، ۲۷، ۳۱، ۳۴، ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۴۲، ۴۵، ۴۷، ۵۱، ۵۵، ۵۷، ۵۹، ۶۱، ۶۷، ۸۴، ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۸، ۱۰۳

فصل ۷: ۵، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۷، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۸، ۴۹، ۵۱، ۵۶، ۵۷، ۶۲، ۶۵، ۷۲

فصل ۸: ۶، ۷، ۱۷، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۴۵، ۵۴، ۵۷، ۵۹، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۹، ۸۶ ، ۹۱

فصل ۹: ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۶، ۴۸، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۴، ۶۸، ۶۹

فصل ۱۰: ۷، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۳، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۶، ۴۰، ۴۱، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۵۳، ۵۴، ۵۶، ۶۲، ۶۳

فصل ۱۱: ۶، ۷، ۸ ،۹، ۱۱،۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۲، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۴۱، ۴۸، ۴۴، ۵۰، ۵۲، ۵۳، ۶۰، ۶۳، ۶۵، ۶۶، ۶۷

 

 

0