دکتر محسن حاتمی (Ph.D)

دانشیار گروه فیزیک

تخصص: فوتونیک- اپتیک غیرخطی - لیزر

تلفن: ۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی:  ۲۷۵۷

پست الکترونیکی:  hatami@sutech.ac.ir

 

0